x

Ja sam Rasta, ljudima je čast da ih spomenem, koji je tvoj problem? Reper tražio od djevojke da mu da džabe Mercedes!

Reper Ste­fan Đu­rić Ra­sta (30), naodno je tra­žio od jed­ne imu­ć­ne dje­vo­j­ke da mu besplatno ustu­pi au­to­mo­bil marke "Mercedes", vrije­dan oko 100.000 eura, za po­tre­be sni­ma­nja spo­ta za istoimenu pje­smu.

Stefan je ne­dav­no za po­tre­be spota, putem svo­jih sa­ra­d­ni­ka, tra­žio šest lu­k­su­znih au­to­mo­bi­la čije korištenje nije htio da plati.

Međutim ono što reper nije očekivao, jeste to da naiđe na odbijanje jedne od vlasnica da mu ustupi svoj automobili. Do­bio je pet au­to­mo­bi­la, ali ne i šesti.

- Ra­stin sa­ra­d­nik zvao je prije ne­ko­li­ko mje­se­ci jed­nu dje­vo­j­ku ko­ja vo­zi taj lu­k­su­zni au­to­mo­bil i tra­žio od nje da im ustu­pi li­mu­zi­nu. Obja­snio joj je da im tre­ba za potrebe sni­ma­nja spo­ta, ali ona je, čim je ču­la da je Ste­fan u pi­ta­nju, re­kla: "Mo­gu da vam dam au­to, ali ne do­zvo­lja­vam da ga on vo­zi". Sve to je pre­nije­to Ra­st, ko­ji se ra­zbije­snio ka­da je čuo - ispričao je izvor.


- Po­zvao ju je i od­mah joj re­kao: "Znaš li ti ko sam ja, ja sam Ra­sta. Me­ni svi da­ju bes­plat­no sve što ho­ću. Lju­di­ma je ča­st da ih ja re­kla­mi­ram i spo­me­nem u spo­tu. U čemu je tvoj pro­blem? - rekao je izvor.

Djevojka je bi­la šokirana Rastinim zahtjevima, ali je str­plji­vo sa­če­ka­la da za­vr­ši, na­kon če­ga mu je samo pre­ki­nu­la ve­zu.

- Ra­stu je to još vi­še izne­r­vi­ra­lo, ali ni­je htio da je vi­še zo­ve. Na kra­ju se ipak sna­šao i za taj še­sti au­to ko­ji se po­ja­vlju­je u spo­tu "Me­r­ce­des" - ispričao je izvor bli­zak reperu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Kurir)

KOMENTARI
0

Morate biti registrovani i prijavljeni kako biste komentarisali sadržaj.